Je všeobecne známe, že veda a výskum otvárajú ľudstvu nové horizonty nielen v oblasti poznania, ale aj bytia. Fyzického, duševného aj intelektuálneho. Všetci sa na nich podieľame a všetci z nich ťažíme. Niektorí viac, iní menej, jedni aktívne, druhí pasívne. To je jednoducho skutočnosť, ktorú nezmaže ani neúprosná realita pragmatického  života. Aj preto prijímajme každý plod vedy a výskumu s úctou a spolupatričnosťou. Bez ohľadu na to, kde vznikol, či je ten plod veľký alebo malý, či ho zužitkujeme hneď alebo odložíme na ďalšie spracovanie. Takýmto plodom, ktorý Vám teraz chceme nielen predstaviť, ale Vám ho aj odovzdať, je publikácia

Palkovské štúdie I.

Je to dielo, ktoré vydalo Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice ako výstup z vedeckovýskumnej úlohy František Anton Palko – Paradoxy a súvislosti tvorby. Publikácia na 336 stranách je obohatená o 350 farebných reprodukcií.

Čo prináša toto dielo?

František Anton Palko (Vratislav, Wroclaw, Breslau, 1717 – Viedeň, Wien, 1766) patrí k najzáhadnejším a zároveň najmenej preskúmaným stredoeurópskym maliarom z obdobia neskorého baroka. Po vyučení pôsobil na dvore ostrihomského arcibiskupa a prímasa Uhorska grófa Imricha Esterháziho (Eszterházy) v Bratislave, potom v službách olomouckého biskupa, kardinála Ferdinanda Júliusa Troyera v Brne a nakoniec vo Viedni, kde pracoval pre dvornú aristokraciu a cisársko-kráľovskú rodinu. Krátko po predčasnej smrti ho zaradili, ako jediného umelca z krajín strednej Európy, medzi najvýznamnejších portrétistov všetkých čias. Neskôr jeho tvorba, ktorá je zastúpená aj v zbierkach našich múzeí, upadla do zabudnutia, aby sme ju teraz znovu objavili pre užšiu odbornú i širokú umeniamilovnú verejnosť. Palkovské štúdie I. s podtitulom Čo s Františkom Antonom Palkom na Morave (?) prinášajú nové, odvážne, niekedy až prevratné poznatky o jeho diele zachovanom vo verejných, cirkevných a súkromných zbierkach na Morave, kde F. A. Palko žil a tvoril viac ako 10 rokov.

naspäť